Објавено од:

БАЕР ДОО Љубљана - Претставништво Скопје

Седиште:
ул. Антон Попов бр.1 ламела 2 мезанин локал 4
Скопје-Кисела Вода, Република Северна Македонија

Регистарски број на друштвото:
5246857

Даночен број:
4030998356696

Контакт:
Телефон: +389 (2) 3124055

Контакт за Офицерот за заштита на лични податоци:
ул. Антон Попов бр.1 ламела 2 мезанин локал 4
Скопје – Кисела Вода, Република Северна Македонија